Pietro Coricelli - Spoleto (Pg)

995

kW

potenza

Pietro Coricelli - Spoleto (Pg)
Energy intensive
S6U-PTA
Cogeneration plant